Förhandsreservation

Vänligen observera att det vid en förhandsreservation inte finns ett fastställt veckopris.

Så snart detta är beslutat, kommer ni att tillsändas en slutgiltig bokningsbekräftelse via e-post.

**Nedenstående hyresvillkor gäller när du fått din slutliga bokningsbekräftelse. **

DanCenter A/S, allmänna hyresvillkor – Danmark

Nedanstående allmänna hyresvillkor, “Fritidshus ABC”och den för var tid gällande prisöversikten, gäller för samtliga fritidshus i Danmark. För fritidshusen i Danmark är DanCenter A/S:s roll att förmedla fritidshuset i eget namn mellan den som hyr fritidshuset och fritidshusets ägare. DanCenter A/S är inte ägare av fritidshusen utan uteslutande en förmedlare av fritidshus i bestämt semestersyfte. Vid ingående av hyresavtal agerar DanCenter A/S som förmedlare i eget namn för ägarens räkning. DanCenter A/S är och förblir dock alltid gästens kontaktansvarige partner. Dessa hyresvillkor gäller endast i förhållande mellan DanCenter A/S och hyrestagare av danska fritidshus.

1. Ingående av hyresavtal med DanCenter A/S gällande fritidshus I Danmark

1.1 I efterföljande allmänna hyresvillkor förekommer förkortningen DC.

1.2 När beställningen görs lämnar hyrestagaren ett bindande anbud till DC om att ingå avtal om hyra av det av kunden valda fritidshuset. Beställning kan ske skriftligt, muntligt eller per telefon – direkt hos DC eller genom hyrestagarens resebyrå. Hyrestagarens hyra av ett fritidshus i Danmark sker genom beställning hos DC. Beställningen är bindande för hyrestagaren. DC:s accept sker därefter genom en skriftlig accept och bekräftelse till hyrestagaren.

1.3 Vid beställning på Internet via en av DCs webbplatser bekräftas beställningen elektroniskt. På hyresbeviset har DC angett fritidshusets och nyckelutlämningsställets adress. En bekräftelse från hyrestagarens resebyrå ersätter inte DCs bekräftelse. Vid ankomst till nyckelutlämningsstället överlämnas hyresbeviset till lokalkontoret, ägaren av fritidshuset eller dennes representant. Hyrestagaren får därefter nycklarna till fritidshuset samt en elblankett (om omkostnader som beror på förbrukningen inte är inräknade), där mätarställningen på dessa omkostnader (el, värme, gas och vatten) anges vid ankomst och avresa.

1.4 Om avtalets innehåll avviker från beställningen och hyrestagaren inte kan acceptera det avvikande innehållet ska denne inom 10 dagar lämna skriftligt meddelande om detta. Om hyrestagaren underlåter detta anses avtalet ha ingåtts med det innehåll som avtalet har.

1.5 I hyresbeloppet ingår en avbeställningssäkring, som ger möjlighet att annullera i enlighet med gällande annulleringsvillkor (se punkt 6.) Vi uppmärksammar vidare på att hyresbeloppet inkluderar en trygghetsförsäkring för hyrestagaren, om olyckan skulle vara framme. Närmare specifikation av täckning och villkor finns på forsäkring.

1.6 Fram till inflyttningsdagen får hyrestagaren överlåta hyresbeviset med dess rättigheter och skyldigheter till tredjeman. DC kan motsätta sig överlåtelse om tredjeman inte har semestersyfte eller om tredjemans deltagande strider mot lag eller offentlig myndighets föreskrifter eller om hyrestagar har vidareuthyrning av fritidshuset som avsikt. Vid tredjemans övertagande av hyresbeviset ansvarar hyrestagaren för tredjemans skadevållande handlingar och hyrestagaren och tredjeman är solidariskt ansvariga för varje krav som ställs av DC, däribland krav som ställs av DC i enlighet med detta avtal. DCs omkostnader vid överlåtelse av hyrestagarens rättigheter och skyldigheter utgör SEK 500.

1.7 För att ingå ett hyresavtal skall hyrestagaren vara fyllda 18 år.

2. Betalning

2.1 Vid hyresavtalets ingående översänder DC bekräftelse och hyresbevis. Samtidigt förfaller en förskottsbetalning på 25 % av hyresbeloppet. Resterande hyresbelopp ska vara DC tillhanda senast 36 dagar före inflyttningsdagen. Vid beställning mellan 55 och 21 dagar före hyresperiodens inledning ska betalning ske genast efter mottagandet av DCs bekräftelse, genom antingen banköverföring eller betal- eller kreditkort. Vid beställning mindre än 21 dagar före hyresperiodens inledning ska betalningen ske omedelbart. Dock kan betalning endast ske med betal- eller kreditkort. Om hela hyresbeloppet inte är inbetalat i rätt tid kan hyrestagaren inte framställa krav gentemot vare sig DC eller ägaren av fritidshuset. Det totala hyresbeloppet innehåller en administrationsavgift, som täcker alla DC:s omkostnader gällande inbetalning och återbetalning av eventuell deposition samt en kortavgift. Administrationsavgiften tas ut direkt av hyrestagaren i samband med förskottsbetalningen av hyresbeloppet för fritidshuset och återbetalas inte vid hyrestagarens eget önskemål om avbokning, jmf. punkt 6.

3. Fritidshuset / övriga omkostnader / deposition osv.

3.1 Fritidshuset får maximalt bebos av det antal personer som anges i beskrivningen av fritidshuset. Det är dock tillåtet att ta med ett barn under tre år utöver det tillåtna antalet personer. Vid överbeläggning har såväl DC som ägaren av fritidshuset rätt att avvisa det överskjutande antalet personer. Hyresperioden börjar normalt på lördag och inflyttning kan tidigast ske efter kl. 16.00. Uppställning av tält, husvagn och liknande på tomten är inte tillåtet. Städningen av fritidshuset vilar på hyrestagarens ansvar. Vid utflyttning ska fritidshuset och inredningen städas. Slutstädning kan mot betalning beställas på DCs lokalkontor eller vid bokningstillfället. Även om slutstädning har beställts ska fritidshuset lämnas i prydligt skick och diskning ska utföras av hyrestagaren, så att porslin, bestick och liknande köksredskap lämnas i rengjort skick. Vid hyresperiodens avslutning ska hyrestagaren lämna fritidshuset senast kl. 10.00. Om bokningsbekräftelsen av fritidshuset innehåller en bestämmelse om obligatorisk slutstädning skall detta vara tydligt markerad. Betalning för obligatorisk slutstädning sker samtidigt med betalning av hyresobjektets totala hyresbelopp.

3.2 Förbrukning av el, värme, gas och vatten är extrakostnader och skall efter vistelsen avräknas samtidigt med återlämnandet av nyckeln, jfr. punkt 3.3. Förbrukningskostnaderna för hyresperioden, som framgår av hyresbeviset, kommer att faktureras för hela perioden även om huset utnyttjas en kortare tid.

3.3 Vid bokningstidpunkten eller när nyckeln till fritidshuset hämtas, kan en deposition samtidigt krävas. En deposition fungerar som säkerhet för att nyckeln återlämnas och att fritidshuset lämnas i städat och skadefritt skick. För vissa fritidshus kan det krävas en högre deposition. Betald deposition, avräknat eventuella förbrukningsrelaterade samt skade- och rengöringsomkostnader, avräknas ca. 21 dagar efter avresa. Om hyresperioden överstiger 3 veckor samt vid uthyrning i perioden mellan jul och nyår, betalas en tredubbel deposition vid nyckelutlämningen. Om en grupp önskar utnyttja det bokade fritidshuset kräver enskilda fritidshusägare högre deposition. En grupp består av minst 6 personer, som inte har familje- eller partner semester. Oavsett detta är det ändå att räkna som en grupp om det är 6 eller fler resenärer om ingen person är över 25 år. Gällande dessa grupper skall det vid nyckelutlämningen erläggas en högre deposition om 3.500,-/person. Dessutom är lokalkontoret, ägaren eller dennes representant berättigad att kräva betalning för slutstädning, som i dessa fall blir obligatorisk. Om ett fritidshus inte uthyres till grupper framgår detta i beskrivningen. Grupper skall senast samtidigt med bokningen anmäla sig som en grupp. Lokalkontoret, ägaren eller dennes representant har rätt att avvisa en grupp om inte anmälan om grupp gjorts redan vid bokningstillfället. När hyresperioden är slut, är hyresgästen skyldig att återlämna nyckeln samt avräkna extra omkostnaderna med lokalkontoret, ägaren eller dennes representant. Fritidshuset kontrolleras och avsynas avseende tillfredställande slutstädning på avresedagen, och det avräknade beloppet för extra omkostnader kontrolleras av lokalkontoret, ägaren eller dennes representant. Denna kontroll sker senast innan nästa hyresgästs inflyttning.

3.4 Det är tillåtet att ta med upp till två husdjur i de fritidshus som i beskrivningen av fritidshus är markerade med en hundsymbol.

4. Hyresavtal

4.1 Det som omfattas av hyresavtalet framgår uteslutande av DCs husbeskrivningar. Utöver detta gäller eventuella ändringar som har påförts hyresbeviset eller som senare meddelas hyrestagaren skriftligt. Avtal som avviker från det nämnda ska bekräftas skriftligt av DC.

4.2 Reservation görs för fel, ändringar och skrivfel m.m.

4.3 Andra broschyrer om fritidshus, områden och färjor, som inte har getts ut av DC, är inte bindande för DC.

4.4 Resebyråer, internetportaler och andra bokningsställen är inte behöriga att ingå avtal som avviker från dessa hyresvillkor.

5. Ändring av hyresavtalet och prishöjning

5.1 DC kan göra ändringar i hyresavtalet efter ingåendet, i den omfattning som ändringarna beror på att DC har blivit uppmärksam på att hyresobjektets faktiska omständigheter är annorlunda än det som ursprungligen uppgavs för eller antogs av DC. Ändringarna kan endast göras om DC vid kontraktstidpunkten var i god tro och om ändringarna inte påverkar vistelsen som helhet. DC är förpliktigat att genast informera hyrestagaren om ändringar av eller avvikelser från hyresavtalet när dessa kommer till DCs kännedom. Om ändringarna innebär en stor olägenhet för hyrestagaren erbjuder DC en kostnadsfri ombokning till ett likvärdigt fritidshus eller en avbeställning utan kostnad för hyrestagaren. Utöver detta erbjuds ingen ytterligare ersättning. Hyrestagaren skall skriftligt eller via e-post ställa krav i förhållande till dessa gällande rättigheter.

5.2 Vid prishöjningar, höjda eller nya skatter, avgifter och valutakursförändringar förbehåller sig DC rätten att justera hyrespriset. Vid prishöjningar på konsumtionskostnader eller andra rörliga kostnader har DC rätt att höja priset för aktuella kostnader som Stugägaren står för. Dessa omständigheter ger inte Stugägaren rätt att säga upp hyresavtalet. Ändringar kan ske i följande omfattning:

5.2.1 Om beloppet för ex.vis en avgift vid hyresavtalets ingående förändras gentemot DC, kan DC exempelvis ändra sitt veckopris i motsvarande omfattning.

5.2.2 En prishöjning är endast tillåten om perioden mellan hyresavtalets ingående och hyrestiden överstiger fyra månader, och de höjningar som uppstår inte redan hade uppstått vid avtalets ingående eller vid denna tidpunkt kunde förutses av DC.

5.2.3 Om en anpassning av hyrespriset skulle bli aktuell är DC skyldig att informera hyrestagaren utan oskäligt dröjsmål. Vid en prishöjning på mer än 5 % har hyrestagaren, utan vidare motivering, rätt att träda ur hyresavtalet eller kräva minst en likvärdig fritidshusvistelse som ersättning, om DC har möjlighet att erbjuda en sådan ur sitt övriga utbud av fritidshus, utan extra kostnad för hyrestagaren. Hyrestagaren är skyldig att meddela DC om detta önskemål omedelbart efter meddelandet om prishöjningen på grund av nämnda omständigheter.

6. Hyrestagarens annullering av hyresavtalet

6.1 Före vistelsens inledning får hyrestagaren när som helst skriftligt, per brev eller e-post till DC, med angivande av motivering, annullera hyresavtalet. Annulleringen gäller inte förrän den har kommit DC tillhanda. Om hyrestagaren annullerar avtalet eller inte inleder vistelsen får DC kräva ersättning för de av DC utförda arrangemangen gentemot tredjeman samt för DCs egna omkostnader och eventuella ersättningskrav. Följande annulleringsavgifter kommer att krävas (samt eventuell tillköpt försäkring):

6.2 Fram till 60 dagar före hyresperiodens inledning: SEK 500:- + administrationsavgift.

6.3 59–35 dagar före hyresperiodens inledning: SEK 500:- + administrationsavgift.

6.4 Från den 34:e dagen fram till och med ankomstdagen eller senare och vid uteblivelse: 100% av totalhyran + administrationsavgift.

6.5 Förbetalda tilläggsbeställningar som t.ex. sänglinne, slutstädning och barnstol mm återbetalas till 100% vid hyrestagarens annullering av hyresavtalet.

6.6 Ombokning; om en bokning blir ombokad till en senare period än den ursprungliga bokningen kommer avbeställningsavgiften baseras utifrån den första ursprungliga bokningens ankomst datum.

7. Ändring av hyresavtalet

7.1 Fram till 60 dagar före vistelsens inledning tillmötesgår DC så långt som möjligt hyrestagarens önskemål om ändring av hyresavtalet. För detta tar DC en avgift på SEK 500:-. Senare ändringar kan endast göras i form av hävning av hyresavtalet i förhållande till ovan nämnda villkor, jmf. punkt 6.1.

8. Outnyttjade avtalade tjänster

8.1 Om hyrestagaren av skäl som inte har med DC eller fritidshusägaren att göra, underlåter att utnyttja eller kräva de i hyresavtalet avtalade tjänsterna har hyrestagaren ingen rätt att kräva hel eller delvis återbetalning.

9. DCs hävning av hyresavtalet

9.1 DC kan häva avtalet i följande fall:

9.1.1 Om hyrestagaren eller en av dennas medresenärer vanvårdar fritidshuset eller grovt försummar sina skyldigheter. DC behåller rätten till ytterligare ersättning, utöver hyra och eventuell deposition, tills samtliga omkostnader har gjorts upp och betalats. Eventuella merkostnader i samband med hemresa betalas av hyrestagaren själv.

9.1.2 Om hyrestagaren inte uppfyller de betalningsfrister som föreskrivs i punkt 2 skickar DC en påminnelse till hyrestagaren med angivande av en senare betalningsfrist. När denna frist har gått ut har DC rätt att häva hyresavtalet. Vid DCs hävning till följd av utebliven betalning tillämpas de avbeställningsavgifter som föreskrivs i punkt 6, med det ursprungliga betalningsdatumet som brytdatum.

10. DCs rätt att säga upp hyresavtalet

10.1 DC får säga upp hyresavtalet utan varsel om fritidshusägaren inte kan eller vägrar ställa fritidshuset till förfogande för de hyrestagare som DC förmedlat kontrakt till. En förutsättning är att DC självt inte bär skulden till de grundläggande omständigheterna kring att ägaren av fritidshuset inte uppfyller hyresavtalet. 10.2 DCs rätt att säga upp hyresavtalet gäller på villkoret att DC, om detta är möjligt, erbjuder ett fritidshus i likvärdigt skick som det avtalade och hyrestagaren inte accepterar detta erbjudande. I detta fall återbetalas det redan inbetalda hyresbeloppet.

10.3 Vid en uppsägning i enlighet med punkt 10.1–10.2 friskriver sig DC från hyrestagarens eventuella ersättningsansvar, jfr. punkt 13.4

11. Force majeure

11.1 Om vistelsen på grund av omständigheter som inte kunde förutses vid hyresavtalets ingående blir väsentligt försvårad, hotad eller begränsad till följd av force majeure (t.ex. krig, förbud till följd av eller i enlighet med lag samt annat administrativt avgörande, strejk, lockout, olje- eller bensinransonering, stängda gränser, epidemier, natur- och miljökatastrofer osv.) får DC på fritidshusägarens vägnar eller hyrestagaren säga upp avtalet. Om hyresavtalet sägs upp får DC på fritidshusägarens vägnar kräva betalning av de kostnader som DC har haft samt betalning för de kostnader som hör samman med vistelsens upphörande.

11.2 Om hyresobjektet blir förstört genom brand eller annan olycka upphör avtalet omedelbart.

12. Hyrestagarens befogenheter vid avtalsbrott

12.1 Avhjälpning: Om fritidshuset har en brist får hyrestagaren kräva avhjälpande. DC får dock på fritidshusägarens vägnar avvisa önskemål om avhjälpande om det innebär oskäliga kostnader för fritidshusägaren och DC. DC får också på fritidshusägarens vägnar kräva avhjälpande genom att skaffa likvärdig ersättning i form av ett annat fritidshus.

12.2 Prisnedsättning: Hyrestagaren får kräva en proportionerlig nedsättning av hyresbeloppet, för den tid då en brist har sänkt hyresobjektets värde för hyrestagaren. Hyresbeloppet ska då sänkas med differensen mellan värdet på semestervistelsen vid försäljningstidpunkten utan brist och värdet med de faktiska bristerna. Det är en förutsättning för det ovanstående att DC på fritidshusägarens vägnar inte genast har avhjälpt bristen, eller att bristen inte kunde avhjälpas inom rimlig tid efter hyrestagarens reklamation, och det vilar därmed på hyrestagarens ansvar att skyndsamt informera om en brist (reklamera).

12.3 Hävning: Om hyresobjektet är bristfälligt och DC på fritidshusägarens vägnar inte genast avhjälper bristen, eller om den inte kan avhjälpas inom rimlig tid, får hyrestagaren häva hyresavtalet, om bristen måste anses väsentlig eller om DC eller fritidshusägaren har handlat försumligt. Hävningen ska av bevismässiga orsaker ske skriftligt till DC via e-post, fax eller brev. Vid hävningen är hyrestagaren skyldig att betala DC den del av hyresbeloppet som beräknas för den tid då hyrestagaren har utnyttjat fritidshuset.

12.4 Reklamationsfrist: Om hyresobjektet är bristfälligt vid hyresperiodens inledning ska hyrestagaren, för att inte förlora rätten att senare åberopa bristen, senast fyra veckor efter hyresperiodens inledning meddela DC att hen vill göra den gällande. Notera att kompensation inte kan krävas om inte DC får möjlighet att avhjälpa bristen.

13. Ansvarsfriskrivning för brister

13.1 DC kan inte göras ersättningsskyldigt för brister i hyresobjektet samt tillbehör till hyresobjektet om inte DC och/eller fritidshusägaren har handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

13.2 För information som lämnas av DC antingen muntligt, på hemsida eller i annat material som publiceras av DC, som inte motsvarar de faktiska förhållandena i fritidshuset eller på semesterorten, och som utgör en brist i förhållande till det som har avtalats kan DC inte göras ersättningsskyldigt om inte informationen har lämnats genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

13.3 DC är inte ansvarigt för brister i hyresobjektet som beror på förhållanden som kan tillskrivas ägaren av fritidshuset. DC ansvarar därmed inte för omständigheter som utgör brister i förhållande till det som har avtalats, som kan tillskrivas ägaren av fritidshuset.

13.4 Vid en uppsägning i enlighet med punkt 10.1–10.3 i detta avtal kan DC inte göras ersättningsskyldigt för att ägaren av fritidshuset inte kan ställa fritidshuset till förfogande, om inte DC eller har agerat på ett sätt som medför ansvar genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

14. Ansvarsfriskrivning för skador

14.1 Följande gäller för skador som orsakas på hyrestagarens privata och yrkesmässiga föremål, samt på privata och yrkesmässiga föremål som tillhör personer som hyrestagaren givit tillgång till hyresobjektet: För skador som orsakas på privata och yrkesmässiga föremål på grund av defekter i fritidshuset, dess inventarier, däribland elapparater, loft och sängar (madrasser och sängkläder) samt till hyresobjektet knutna tillbehör, däribland ex.vis båtar, cyklar, lekredskap, trädgårdsmöbler och grillar, som ägaren av fritidshuset som mellanhand eller tillverkare genom enkel oaktsamhet har omsatt, ansvarar DC som förmedlare i eget namn inte för enligt sedvanliga regler i dansk rätt. DC kan vidare inte göras självständigt ansvarigt för produktskador enligt sedvanliga regler i dansk rätt om inte DC har orsakat skadan genom grov oaktsamhet eller uppsåt.

14.2 DCs ersättningsansvar som förmedlare är begränsat eller uteslutet i den mån det på grund av internationella avtal eller lagregler som tillämpas på tjänster som en part som utför tjänster (t.ex. en ägare av fritidshus) skall utföra, endast är under särskilda förutsättningar eller begränsningar som ett ersättningsansvar kan göras gällande gentemot den part som erbjuder tjänsten eller om detta under särskilda omständigheter är helt uteslutet.

14.3 DC kan som förmedlare inte göras ansvarigt för avbokningar eller ändringar i samband med tjänster som kunden har hyrt eller beställt direkt utan DCs förmedling i eget namn.

15. Sjukdom

15.1 Omkostnader i samband med sjukdom under semestervistelsen, däribland kostnader för eventuell hemtransport, bärs av hyrestagaren. Vid avbeställning på grund av sjukdom ska hänvisning ske direkt till DC, först via telefon och därefter skriftligt.

16. Adresser

16.1 DanCenter A/S, Nannasgade 28, DK-2200 København N, tel.nr.: +45 7013 0000

16.2 Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge, 2450 København, Tlf.: +45 88208820

17. Reklamation

17.1 DC önskar alla gäster en trevlig semestervistelse. Om det mot förmodan ändå skulle uppstå problem, fel eller brister ska hyrestagaren genast vända sig till DC eller dennes lokala representant.

17.1.1 Enligt dansk rätts allmänna villkor är gäster skyldiga att se till att eventuella fel och brister undviks eller sker i minsta möjliga omfattning.

17.1.2 Om hyresobjektet har en brist är hyrestagaren skyldig att genast meddela DC om detta, så att DC kan avhjälpa bristen. Hyrestagarens tillgång till avhjälpande gäller dock inte om det medför att DC får oproportionerliga omkostnader eller om det utgör en väsentlig olägenhet för DC. Om DC erbjuder att avhjälpa bristen får hyrestagaren inte åberopa bristen, om avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan omkostnader eller väsentlig olägenhet för hyrestagaren. Avhjälpande får även ske genom en omplacering av hyrestagaren. Om hyrestagaren underlåter att informera DC om brister har han eller hon inte rätt att häva hyresavtalet eller kräva ersättning för detta.

17.2 Reklamation ska ske skriftligt till en av de respektive adresser som anges ovan (beroende på vem avtalet har ingåtts med). Reklamationer godkänns endast om de kommer DC tillhanda skyndsamt och senast fyra veckor efter hyresperiodens inledning. Reklamationer som anmäls senare kan inte godkännas.

17.3 DanCenter är medlem i Feriehusudlejernes Brancheforening, som tillsammans med konsumentföreningen har inrättat -Ankenævnet for Feriehusudlejning- , en privat godkänd överklagandenämnd. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandlar konsumentklagomål på fritidshus belägna i Danmark och övriga EU. Klagomålen kan gälla i princip alla brister som grundar sig på ett hyresavtal. Läs mer på www.fbnet.dk, här framgår även kontaktupplysningar.

17.4 Klagomål gällande ett fritidshus förmedlat genom DC kan även skickas till Konkurrens- och konsumentmyndighetens central för klagoärenden; Carl Jacobsen Vej 35, DK-2500 Valby. Du kan även skicka ditt klagomål till centralen via www.forbrug.dk. Du kan också använda EU-kommissionens internetportal för att lämna ett klagomål. Detta är särskilt viktigt om du är en konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet skall då lämnas online via: http://ec.europa.eu/odr. Vid sådant klagomål skall du ange vår e-postadress: info@dancenter.com

18. Hävning av enskilda bestämmelser

18.1 Hävning av enskilda bestämmelser i hyresvillkoren medför inte hävning av samtliga hyresvillkor, respektive hela hyresavtalet.

19. Förbud mot kvittning

19.1 Hyrestagaren har inte rätt att kvitta sitt krav mot betalningen av de fastställda priserna. Undantagna är emellertid obestridda respektive lagstadgade och fastställda krav.

20. Förbud mot överlåtelse

20.1 Oavsett skäl kan hyrestagarens krav med anledning av en vistelse inte överlåtas till en tredjeman (inte heller en make/maka).

21. Övrigt

21.1 Fritidshusen hyrs ut i den ordning som de bokas av hyrestagarna.

21.2 DC reserverar sig för bild- och tryckfel.

21.3 All yrkesmässig användning, däribland hel eller delvis kopiering av DCs material, är förbjuden i enlighet med gällande dansk lag, Copyright 01.10.2000

22. Behörig domstol och gällande lag

22.1 Alla tvister, oavsett vad de gäller, mellan DC och gäster skall hanteras enligt internationella förrättnings- och lagvalsregler som stipuleras i Luganokonventionens artikel 16, nr. 1, stycke a. Således skall tvister avseende ett fritidshus som är beläget i Danmark lösas i danska rättsinstanser och avgöras i enlighet med dansk rätt.

Ovanstående regler gäller också vid tvister avseende brister, oavsett den rättsliga följden, och oavsett om DC påstås vara självständigt ansvarigt eller skyldigt att uppfylla andras ansvar. Detsamma gäller för tvister om produktansvar och oavsett om DC påstås vara självständigt ansvarigt eller ansvara som mellanman. Detta gäller oavsett om kravet ställs inom eller utanför kontraktsförhållandet och oavsett om kravet har stöd i vanliga ersättningsregler eller regler som är baserade på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EEG) med senare ändringar.

Feriebolig – ABC